Kontakt   tel: 790 204 262,   e-mail: biuro@odbojnice24.pl
Strona główna » Regulamin
Produkty
Kontakt

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ODBOJNICE24.pl z dnia 01.05.2016

 
Sklep internetowy ODBOJNICE24.pl działający pod adresem www.odbojnice24.pl prowadzony jest przez Henryka Serafina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henkar Henryk Serafin z siedzibą w Elblągu przy ulicy Freta 26.
 

§1 Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.odbojnice24.pl, w którym to Klient składa zamówienia i dokonuje zakupów.
3. Sprzedawca – Henryk Serafin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Henkar Henryk Serafin z siedzibą w Elblągu pod adresem ul. Freta 26, 82-300 Elbląg (siedziba), wpisana do rejestru CEIDG, NIP: 578-192-33-91, REGON: 280197451. Sprzedawca posiada następujące dane kontaktowe - telefon: 790 204 262 oraz adres e-mail: biuro@odbojnice24.pl. Kontakt pisemny na adres siedziby.
4. Klient, użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument, osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilny), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu.
5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki (m.in. rodzaj i ilość towaru).
6. Konto - indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, zawierający dane Użytkownika służące m.in. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat.
7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu
8 .Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
9. Towar - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu.
10. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, przy czym nie obejmują świąt państwowych, kościelnych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Dane Dostępowe: login, e-mail oraz hasło do konta Użytkownika.
 

§2 Założenie i utrzymanie Konta w Sklepie


1. Celem złożenia zamówienia na Towar Użytkownik rejestruje się w Sklepie - Konto zakładane jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępnego w Sklepie. Przy wypełnianiu formularza Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji oraz dokonuje wyboru iż zamierza albo nie korzystać z Konta w Sklepie.
2. Przy tworzeniu Konta w Sklepie Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu Informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sklep Towarów na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody jest możliwe po ponownym zalogowaniu się do Konta i wybrania odpowiedniej opcji.
3. Po zaakceptowaniu utworzenia Konta przez Użytkownika, Sklep przesyła Użytkownikowi potwierdzenie założenia Konta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie oraz inne wymagane prawem informacje.
4. Użytkownik zobowiązany jest chronić przed osobami nieupoważnionymi własne dane do Konta w Sklepie.
5. Dostęp do Konta następuje po zalogowaniu się w Sklepie. Każdorazowe skorzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w jego obowiązującej w danym czasie wersji, dlatego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem każdorazowo przed skorzystaniem ze Sklepu.
6. Po zalogowaniu się do Sklepu Użytkownik ma prawo zmiany swoich danych podanych przy utworzeniu Konta
 

§3 Procedura składania zamówienia


1. Sklep przyjmuje zamówienia w następujący sposób:
a. poprzez stronę internetową www.odbojnice24.pl
b. telefonicznie pod numerem telefonu 790 204 262
c. pocztą elektroniczną, wysyłając na adres biuro@odbojnice24.pl zamówienie zawierające niezbędne dane do jego realizacji (dane odbiorcy, adres dostawy, rodzaj i liczba towaru, forma płatności i wysyłki).
2. Składając Zamówienie na stronie sklepu należy wybrać Towar i dodać go do Koszyka. Następnie należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami na stronie sklepu.
3. Kolejnym krokiem jest wybranie formy dostawy i płatności za Towar.
4. Do zatwierdzenia Zamówienia Klient musi zaakceptować Regulamin Sklepu.
5. Zamówienie zostaje zakończone w chwili naciśnięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę".
6. Po dokonaniu Zamówienia sklep dostarcza Klientowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia.
7. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu oraz email można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach działalności firmy.
8. Zamówienia są realizowane w przeciągu 1-7 dni roboczych.
9. Koszty przesyłki podawane są przed złożeniem zamówienia. W niektórych przypadkach koszty przesyłki ponoszone są w całości przez Sklep. Informacje na ten temat różnych kosztów przesyłki znajdują się na stronie: Informacje jak robić zakupy.
10. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie. Klient może również złożyć zamówienie bez zakładania konta podając niezbędne dane do realizacji zamówienia lub telefonicznie oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
11. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny mogą ulegać zmianie, a zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Prezentowane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Ich uzupełnienie następuje w momencie składania zamówienia.
12. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
13. Fakt złożenia zamówienia i przyjęcia do realizacji oraz realizacji zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
14. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
15. Każde potwierdzone zamówienie złożone w Sklepie jest weryfikowane przez obsługę Sklepu, a zamówienie zweryfikowane jest realizowane. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brak jest kontaktu z Zamawiającym, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Zamawiającego lub pracowników Sklepu po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem.
16. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia - jeśli nie zostało ono już zrealizowane (wysłane lub wygenerowany klucz). Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem Konta w Sklepie, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu lub telefonicznie. Anulowanie zamówienia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
17. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, których nie można potwierdzić albo brakuje danych kontaktowych, telefonu lub dane te są nieprawidłowe.
18. Zamawiający ma zawsze możliwość sprawdzania statusu swoich zamówień gdy jest zalogowany w systemie.
19. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Zamawiającego nie później niż 3 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy, Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 

§4 Płatności i rozliczenia


1. W Sklepie płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
-  przelewem - przedpłatą na konto HENKAR w Deutsche Bank Polska S.A.,
- przy odbiorze - płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki.
2. Sklep nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych ani szczegółach kont bankowych Zamawiającego dla płatności on-line. Płatności on-line wykonywane są za pośrednictwem naszego partnera, który realizuje płatności na prośbę kupującego przy użyciu swojej bezpiecznej technologii.
3. Ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Zamawiający.
4. Każde zamówienie realizowane jest wraz z paragonem/fakturą potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
5. Zamawiający nabywając Towar w oryginalnym opakowaniu, po rozpakowaniu - zgodnie z art.10 ust.3 pkt 2 cyt. ustawy - nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Zwrot Towaru może nastąpić jedynie w nienaruszonym opakowaniu w terminie 14 dni kalendarzowych, wyłącznie po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. Do zwrotu muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi Towar został dostarczony do Zamawiającego oraz oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i preferowanej formie rozliczenia zwrotu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Klient ma prawo do zwrotu towaru na podstawie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu na zasadach określonych przez ustawę.
7. Wymagania techniczne korzystania z usług portalu internetowego: dostęp do internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768, komputer Zamawiającego musi mieć włączoną opcje akceptacji "cookies".
8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
9. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w przypadku nieuniknionego sporu właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy wskazany przez Klienta.
 


§5 Reklamacje


1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Towarem oferowanym przez Sklep za pomocą formularza dostępnego pod linkiem poniżej, który może być wysłany emailem lub listem.
2. Reklamacja powinna zawierać:
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
3. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystarczające do jej rozpatrzenia Sklep zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
4.Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
5. Użytkownik otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
 

§6 Odstąpienie od umowy


1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (zakup Towaru w Sklepie) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@odbojnice24.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz w pkt 3.
2. Odstąpienie powinno zawierać:
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
3. Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ODBOJNICE24.pl
82-300 Elbląg, Freta 26
biuro@odbojnice24.pl

Ja ....................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy - zwrotu towaru z zamówienia nr:

Data zakupu: ____________________
Imię i Nazwisko: _________ _________
Nazwa Towaru: __________________

 


Przejdź do strony głównej
Copyright 2023 by Odbojnice24.pl, tel: 790 204 262, e-mail: biuro@odbojnice24.pl,   Powered: GaleoGrupa.pl
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ